AVG

Privacy Reglement Stichting JopieFonds

Stichting JopieFonds neemt privacy zeer serieus en zal informatie over de betrokkene op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Reglement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast is in dit Privacy Reglement te lezen over de rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@jopiefonds.nl


Stichting JopieFonds

Stichting JopieFonds ondersteunt organisaties en stichtingen uit Tilburg en omgeving en richt zich op de volgende vijf doelgebieden;

  • Natuurbehoud
  • Welzijn van dieren
  • Creatieve ontwikkeling van jongeren
  • Duurzame en biologische landbouw
  • Het vergroten van de sociale cohesie

Het JopieFonds:

1. beoogt het algemeen nut;

2. heeft geen winstoogmerk;

3. tracht haar doel onder meer te bereiken door het beschikbaar gestelde vermogen te beheren en het rendement ter beschikking te stellen aan personen of instellingen die zich bezig houden met de hierboven genoemde doelen.

Stichting JopieFonds is kantoorhoudende te Tilburg Ringbaan Oost 300, ingeschreven in het handelsregister KvK nummer 65638212.


Hoe en waarvoor gebruikt Stiching JopieFonds gegevens?

De gegevens worden slechts gebruikt om individuele en collectieve aanvragen voor financiële hulp te kunnen beoordelen waarna al dan niet tot toekenning kan worden overgegaan. Indien het een individuele aanvraag betreft, verloopt dit altijd via een organisatie of instantie. We verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens: personalia (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail). Aanvragen bevatten geen individuele cliëntgegevens.

Hoe verkrijgt Stichting JopieFonds persoonsgegevens?

De Stichting ontvangt de gegevens die via diverse aanvragers worden toegezonden.

Wat zijn de individuele rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt men over een aantal rechten met betrekking tot gegevens en de verwerking ervan.


Inzage

Men kan eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als men de persoonsgegevens wil inzien bij de Stichting over de manier waarop deze zijn vastgelegd, kan een verzoek tot inzage worden gedaan.


Wijzigen

Als men veranderingen wilt aanbrengen in de eigen persoonsgegevens die zijn ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kan een verzoek hiertoe indienen bij de Stichting JopieFonds. Men kan verzoeken dat de Stichting de gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert.


Beperken van de verwerking

Daarnaast kan, onder voorwaarden, het recht bestaan om de Stichting te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

ls een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de Stichting of een derde plaatsvindt, bestaat het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking van toestemming is, bestaat het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.


Reactie door de Stichting JopieFonds

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@jopiefonds.nl. De Stichting zal het verzoek zo snel mogelijk behandelen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de Stichting een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Stichting het verzoek afwijst zal in het antwoord aangeven worden waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Stichting JopieFonds zal nooit zonder afstemming persoonlijke gegevens verstrekken aan een derde partij.


Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden aangepast. Wij adviseren daarom regelmatig het reglement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan men terecht met klachten en vragen?

Voor vragen over dit Privacy Reglement en de wijze waarop de Stichting JopieFonds gegevens gebruikt, kan een e-mail worden gestuurd naar info@jopiefonds.nl. Ook bij een klacht over de manier waarop de Stichting gegevens verwerkt, kan een e-mail worden gestuurd naar info@jopiefonds.nl. Daarnaast kan altijd contact worden opgenomen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

Juli 2021 (versie 2)